(Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle) [PDF] Ñ François Furet

  • Paperback
  • 600
  • Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle
  • François Furet
  • English
  • 15 June 2020
  • 9780226273419

François Furet ¿ 6 Review

François Furet ¿ 6 Review Download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB ¿ François Furet Read Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle François Furet was acknowledged as the twentieth century's preeminent historian of the French Revolution But years before his d. There is a rare class of books that interpret history through a specific intellectual prism without taking shortcuts or succumbing to simplifications They dig in deep reuire full attention and hard work and force you to rethink your models of the world For Bertrand de Jouvenel the prism was power for Rene Girard it was mimesis and for Francois Furet it was the idea of communism The book is beautifully translated by Furet s wife it is rich with aphorisms and precise yet multilayered formulations Intellectually and aesthetically it is a slow and rewarding read which stands apart from many other excellent books on communism including Richard Pipes Martin Malia or Hannah Arendt Furet explores the role and status of bourgeoisie intellectuals nationalists and Jews in European history he dives in deep into Bolshevism s co dependent relationship with Fascism Nazism and he traces out the contingent and intentional framing of the Communist idea through seminal historical events including World War I Great Depression Spanish Civil War World War II death of Stalin and Cold War We get to witness how an ideological doctrine gets to mutate survive and flourish despite the manifestly horrible outcomes it leaves in its tracks and despite the blatant 180 degree turns in its short term goals and public pronouncements Such feat reuired a political will capable of maintaining orthodoxy regardless of the situation on the ground And Furet describes exactly how that was doneIn naming the book The Passing of an Illusion Furet was hopeful that 1991 finally buried the idea that gripped the hearts and minds of a considerable chunk of Western intellectuals for most of 20th century But in the final few pages he seems unsure if human nature can shake off this illusion He died in 1997 and today we can readily attest that his fears were well justified

Read Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècleLe Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

François Furet ¿ 6 Review Download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB ¿ François Furet Read Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle Le passé d'une illusion is a penetrating history of the ideological passions that have fueled and characterized the modern era. De referencia en Postguerra

Download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB ¿ François Furet

François Furet ¿ 6 Review Download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB ¿ François Furet Read Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle Eath he turned his attention to the conseuences and aftermath of another critical revolution the Communist revolution The result. U predgovoru za Prilog kritici politi ke ekonomije Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog dru tva daju konstatovati sa ta no u fizi kih nauka i da su bur oaski odnosi proizvodnje tj kapitalizam dru tvena formacija kojom se zavr ava predistorija ljudskog dru tva nakon koje nu no nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije ove anstva Fransoa Fire se u Pro losti jedne iluzije trudi da objasni za to je ova ideja zapravo dve ideje o nu nosti istorije i o propasti kapitalizma imala ogroman uticaj na duhove 20 veka uticaj kakvim ne mo e da se pohvali nijedna ideja pre nje Razli ite interpretacije Marksovih tvrdnji bile su ideje vodilje revolucionarnih pokreta irom sveta po ev i sa bolj evicima u Rusiji 1917 koji su uspostavili re im koji je bio inspiracija za mnoge politi ke pokrete intelektualce umetnike i obi ne ljude tokom itavog 20 veka da bi se u poslednjoj deceniji tog veka raspao tako da od njega ni ta ne ostane Fire nam nudi obimnu i kompleksnu ali veoma jasnu istoriju tog re ima i njegove ideje trude i se da odgovori na najva nija pitanja koja su iza njega ostala koja i dan danas interesuju istori are i dru tvene nau nike irom svetaFransoa Fire 1927 1997 bio je jedan od najzna ajnijih francuskih intelektualaca 20 veka Kao i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan Francuske komunisti ke partije koju je napustio 1956 zbog sovjetske invazije na Ma arsku to je kako ka e bila najpametnija stvar koju je ikada uradio Iskustvo u komunisti koj partiji je sna no uticalo na njegova li na i akademska interesovanja Nakon to je diplomirao na Sorboni posvetio se prou avanju Francuske revolucije da bi 1965 zajedno sa Denisom Ri eom objavio dvotomnu La R volution Fran aise Nju je pisao iz perspektive tada dominantne Annales kole koja je bila pod velikim uticajem marksizma Me utim u svojim kasnijim delima on pravi radikalni otklon od ove struje U nizu dela po ev i od Penser la R volution fran aise iz 1978 pa sve do La R volution 1770 1880 iz 1988 Fire kritikuje marksisti ku interpretaciju Francuske revolucije kao klasne borbe i modela za Oktobarsku revoluciju Njegov doprinos je bio u tome to je umesto me usobnog odnosa klasa analizirao politi ke i intelektualne debate tog vremena podse aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena u ravnote i filozofske i politi ke mo i a ne ekonomskog klasnog interesa Zbog svega ovoga Fire se svrstava u revizionisti ku istorijsku kolu Iako mu je glavni predmet interesovanja bila Francuska revolucija Fire se veoma interesuje i za istoriju ideje komunizma a pitanje odnosa izme u Francuske i Oktobarske revolucije je jedna od va nijih tema Pro losti jedne iluzije Ova knjiga je pre svega narativ o razvoju ideje komunizma u 20 veku njenom uticaju na intelektualce i javno mnjenje tog vremena kao i njene politi ke posledice sa posebnim osvrtom na sprovo enje ove ideje u Sovjetskom Savezu Tako e autor posve uje pa nju odnosu i paralelama izme u dva antiliberalna re ima 20 veka komunizma i fa izma Pored ovih ve ih tema knjiga sadr i ogroman broj manjih segmenata u okviru poglavlja u kojima nas autor upoznaje sa specifi nim detaljima u vezi sa nekom temom bilo da je to kratka biografija odre enog intelektualca istorijat razvoja komunisti kog pokreta u nekoj zemlji ili ak knji evna analiza odre enog dela Pro lost jedne iluzije obiluje ovakvim digresijama a autor ih uglavnom uspe no uklapa u narativnu celinu ne prekidaju i zna ajno tok izlaganja Od prve do poslednje stranice autor nam pri a pri u koja obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a sa vremena na vreme je toliko literarizuje da nam se ini da itamo knji evno a ne istoriografsko delo Umesto obilja istorijskih podataka godina i imena u vezi sa temom o kojoj pi e Fire nam nudi jednu koherentnu i dobro uklopljenu naracijuKnjiga je organizovana u 12 poglavlja koja su hronolo ki pore ana sa povremenim retrospekcijama i anticipacijama zajedno sa predgovorom i epilogom Prvo poglavlje Revolucionarna strast govori o idejama koje su uzrok totalitarnih ideologija 20 veka Drugo i tre e poglavlje opisuju uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i uticaj Oktobarske revolucije etvrto poglavlje Vernici i razo arani daje prikaz intelektualne privla nosti ideje komunizma i tri veoma interesantne biografije zna ajnih komunisti kih intelektualaca Peto poglavlje daje pregled razvoja SSSR a posle Lenjinove smrti esto po mom mi ljenju klju no poglavlje poredi komunizam i fa izam dok sedmo i osmo analiziraju ideju antifa izma Deveto i deseto poglavlje prikazuju SSSR i njegov uticaj za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata Jedanaesto otkriva uzroke nove polarizacije sveta dok dvanaesto daje prikaz SSSR a posle Staljinove smrti Epilog kratko opisuje SSSR posle Hru ova i daje zavr ne primedbe o raspadu Sovjetskog Saveza koji za autora predstavlja kraj ideje komunizmaCilj ove knjige je da parafraziram autora rekonstruisanje puta stvaranja mitologije o SSSR u i uop te komunizmu u javnom mnjenju metodom popisa ideja volja i okolnosti Smatram da je autor tokom najve eg dela knjige veran svom zadatku daju i nam utemeljene informacije o stanju u dru tvima tokom razli itih vremenskih perioda Me utim Fire pored puke istoriografske deskripcije koja ini najve i deo ovog dela nudi i odre ene mehanizme kojima obja njava dru tvene fenomene i promene Smatram da bi ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jer one po mom mi ljenju predstavljaju klju ni doprinos ovog dela dru tvenoj nauci Fire pre svega analizira sam nastanak ideje komunizma kombinuju i dva faktora mr nju prema bur oaziji koja je posledica demokratije i javlja se i kod radni ke klase i kod aristokrata i specifi nu klimu nakon Prvog svetskog rata koja podrazumeva elju za obnovom novim svetom i novim ovekom Fire tvrdi nadovezuju i se na Hanu Arent da su komunizam i fa izamnacizam zapravo dva nali ja iste ideologije totalitarizma tj antiliberalizma Razlike postoje npr Fire tvrdi da je nacizam ist nihilizam zasnovan na snazi i volji dok komunizam ima racionalnu notu ali nisu toliko velike da bismo ova dva pojma mogli da posmatramo odvojeno Ova teza je i danas mnogim autorima problemati na jer povezuju sovjetski komunizam sa antifa izmom iji je tvorac Vili Mincenberg agitator Kominterne pojmom koji Fire detaljno analizira i demistifikuje On tvrdi da je dihotomija fa izam antifa izam la na i da onemogu uje analizu komunizma Sovjetska vlast je fa izmom nazivala ne samo Musolinijev i Hitlerov re im ve sve poretke koji nisu komunisti ki Ideja antifa izma koju su agenti Sovjetskog Saveza irili po Evropi bila je neverovatno plodna te je uticala ne samo na evropske partije lanice Kominterne ve i na mnoge intelektualne krugove Evrope Ona nestaje u periodu izme u potpisivanja sporazuma Ribentrop Molotov do napada Nema ke na SSSR da bi posle toga bila ja a nego ikad Sovjetski Savez je iza ao kao pobednik iz rata i preuzeo sve zasluge za pobedu nad Hitlerom nakon ega je ideja komunizma bila popularnija i blistavija nego ikad Posle Drugog svetskog rata antifa izam e biti usmeren ka imperijalizmu Sjedinjenih Dr ava ova ideja e imati uticaj i na samom tlu SAD a za vreme rata u Vijetnamu nprJedan od klju nih razloga privla nosti ideje komunizma Fire nalazi i u njenoj univerzalnosti i istorijskoj nu nosti element koji Fire naziva religija istorije Ta klju na osobina ove ideje tvrdnja da su zakoni istorije spoznati i da se kre u u njenu korist posebno je nadahnjivala intelektualce ali i obi ne ljude koji su odr avali sovjetsku ma ineriju zanemaruju i moral zbog vere da izvr avaju istoriju Iako ovakav ideolo ki fanatizam nije bio est na Zapadu gde je vi e vladao intelektualni filokomunizam proistekao iz antiliberalnih strasti Jo jedna od posledica ovakvog shvatanja istorije je vera u racionalno planiranje dru tva koju su imali zapadni intelektualci veruju i da je nevidljiva ruka zakazala u obezbe enju dru tvene stabilnosti naro ito posle krize iz 1929 a divljenje Staljinu kao oli enju razuma i dobre vladavine i njegovim petogodi njim planovima bilo je skoro op te mesto Pored svega ovoga Fire zna ajan deo svoje knjige posve uje i pore enju Francuske i Oktobarske revolucije to ne treba da udi budu i da je Francuska revolucija tema za koju se autor najvi e interesuje On tvrdi da je ontolo ko poklapanje dveju revolucija zasnovano na njihovoj univerzalnosti obe su dale obe anje da e stvoriti novog boljeg oveka Mo e se primetiti i sli nost izme u aktera pa autor navodi mi ljenja da je Lenjin uspostavio vladavinu naroda po zamislima Rusoa iz Dru tvenog ugovora ili da se istke mogu izjedna iti sa giljotinom a NEP sa Termidorom Ipak autor se ne sla e sa ovakvim tvrdnjama mada izbegava da pru i argumentaciju za takav stav Pro lost jedne iluzije je kao to smo ve videli kompleksan i bogat narativ o istoriji jedne ideje i autor uglavnom uspeva u svojoj nameri da predstavi tu ideju kao i da objasni uzroke njene privla nosti i uticaja Me utim ova knjiga nikako nije bez mana Pre svega postoji velika hronolo ka neproporcionalnost skoro 80% knjige pokriva period izme u 1917 i 1953 koji je samo prva polovina trajanja sovjetskog re ima dok se druga polovina sme ta u poslednja dva poglavlja Iako je nesumnjivo ta no da je period Lenjinove i Staljinove vladavine mnogo zna ajniji za razumevanje istorije ideje komunizma smatram da je autor trebalo vi e pa nje da posveti ideji komunizma od Hru ova naovamo a posebno njenom tada njem statusu u Zapadnoj Evropi SAD u i zemljama Tre eg sveta Druga velika zamerka koja se mo e uputiti autoru je njegov o igledan frankocentrizam Istorijatu francuskog komunisti kog pokreta se uz opravdanje da je paradigmati an za svaki drugi pokret posve uje veliki deo skoro svakog poglavlja Razumem autorovu elju da posebno prika e ideju komunizma u svojoj zemlji ali se Pro lost jedne iluzije pre esto pretvara u Pro lost francuske levice koja nije u tolikoj meri zna ajna za glavnu temu ovog dela Tako e autor ne posve uje dovoljno pa nje uzrocima raspada Sovjetskog Saveza i ideje komunizma ve samo izdvaja tri potencijalna uzroka bez op irnije analize i argumentacije iznurenost privrede zbog trke u naoru anju Reganova politika i propadanje same partije konstatuju i da je raspad i dalje velika tajna Ipak ovo se mo e opravdati nedovoljnom vremenskom distancom budu i da je od raspada SSSR a do objavljivanja dela pro lo tek 4 godine Naravno tu su i manje tehni ke zamerke poput potpunog odsustva grafi kih priloga ali one ne uti u bitno na op ti utisak o ovom delu Pro lost jedne iluzije je sve u svemu veoma uspe na intelektualna istorija komunizma koja nam otkriva mehanizme pomo u kojih su najbriljantniji umovi jednog veka naseli na jednu u teoriji privla nu ali u praksi zlo ina ku ideju a u te umove spada i sam autor Iako se od ovakve knjige mo da o ekuje stro a osuda same ideje i njenog uticaja koji je i dan danas iv u akademiji autor izbegava o tre kvalifikacije a knjigom vlada objektivan i pomirljiv ton Smatram da je autor ovim potezom veoma promi ljeno postupio jer je knjiga tako ostala dostupna i krajnje levi arskim intelektualcima za koje je suptilno otvoren prostor za sveukupno preispitivanje svojih ideja Tako e ona omogu ava i itaocima sa desnog politi kog spektra da bolje razumeju a ak i da saose aju sa po tovaocima komunisti kih ideja od po etka 20 veka do danas Do sada se nisam susreo sa knjigom koja na takav na in uspeva da podstakne razmi ljanje kod svojih italaca La Furia de Evita u razvoju ljudskog dru tva daju konstatovati sa ta no El Misterio de Las Coincidencias u fizi kih nauka i da su bur oaski odnosi proizvodnje tj kapitalizam dru tvena formacija kojom se zavr ava predistorija ljudskog dru tva nakon koje nu no nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije ove anstva Fransoa Fire se El Misterio De Las CoincidenciasThe Mysteries of Coincidences u Pro losti jedne iluzije trudi da objasni za to je ova ideja zapravo dve ideje o nu nosti istorije i o propasti kapitalizma imala ogroman El Heroe - El Politico - El Discreto - Oraculo Manual y Arte de la Prudencia uticaj na duhove 20 veka Art School Discipline Art School Discipline Book 1 uticaj kakvim ne mo e da se pohvali nijedna ideja pre nje Razli ite interpretacije Marksovih tvrdnji bile su ideje vodilje revolucionarnih pokreta irom sveta po ev i sa bolj evicima El mapa del cielo u Rusiji 1917 koji su El mapa del cielo uspostavili re im koji je bio inspiracija za mnoge politi ke pokrete intelektualce The Curse of Batterslea Hall Choose Your Own Adventure #30 umetnike i obi ne ljude tokom itavog 20 veka da bi se La struttura assente La ricerca semiotica e il metodo strutturale u poslednjoj deceniji tog veka raspao tako da od njega ni ta ne ostane Fire nam nudi obimnu i kompleksnu ali veoma jasnu istoriju tog re ima i njegove ideje trude i se da odgovori na najva nija pitanja koja su iza njega ostala koja i dan danas interesuju istori are i dru tvene nau nike irom svetaFransoa Fire 1927 1997 bio je jedan od najzna ajnijih francuskih intelektualaca 20 veka Kao i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan Francuske komunisti ke partije koju je napustio 1956 zbog sovjetske invazije na Ma arsku to je kako ka e bila najpametnija stvar koju je ikada Fire in the Ashes uradio Iskustvo Fire in the Ashes u komunisti koj partiji je sna no La dieta espiritual uticalo na njegova li na i akademska interesovanja Nakon to je diplomirao na Sorboni posvetio se prou avanju Francuske revolucije da bi 1965 zajedno sa Denisom Ri eom objavio dvotomnu La R volution Fran aise Nju je pisao iz perspektive tada dominantne Annales kole koja je bila pod velikim Nothing but the Truth u svojim kasnijim delima on pravi radikalni otklon od ove struje U nizu dela po ev i od Penser la R volution fran aise iz 1978 pa sve do La R volution 1770 1880 iz 1988 Fire kritikuje marksisti ku interpretaciju Francuske revolucije kao klasne borbe i modela za Oktobarsku revoluciju Njegov doprinos je bio La llorona Novela u tome to je Selfies umesto me Foe usobnog odnosa klasa analizirao politi ke i intelektualne debate tog vremena podse aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena Foe u ravnote i filozofske i politi ke mo i a ne ekonomskog klasnog interesa Zbog svega ovoga Fire se svrstava Foe u revizionisti ku istorijsku kolu Iako mu je glavni predmet interesovanja bila Francuska revolucija Fire se veoma interesuje i za istoriju ideje komunizma a pitanje odnosa izme Sacrilege u Francuske i Oktobarske revolucije je jedna od va nijih tema Pro losti jedne iluzije Ova knjiga je pre svega narativ o razvoju ideje komunizma Nauti Enchantress uticaju na intelektualce i javno mnjenje tog vremena kao i njene politi ke posledice sa posebnim osvrtom na sprovo enje ove ideje Nauti Enchantress u Sovjetskom Savezu Tako e autor posve Legitimate art an animals have problems too collection u dva antiliberalna re ima 20 veka komunizma i fa izma Pored ovih ve ih tema knjiga sadr i ogroman broj manjih segmenata Bat Boy Coming of Age with the New York Yankees u okviru poglavlja Playing Changes Jazz for the New Century u kojima nas autor Esclavas del Poder u vezi sa nekom temom bilo da je to kratka biografija odre enog intelektualca istorijat razvoja komunisti kog pokreta Die Magermilchbande u nekoj zemlji ili ak knji evna analiza odre enog dela Pro lost jedne iluzije obiluje ovakvim digresijama a autor ih Under the Beetle's Cellar uglavnom I Have Lost My Way uspe no Mastering the Art of Soviet Cooking uklapa Stumptown Vol 1 u narativnu celinu ne prekidaju i zna ajno tok izlaganja Od prve do poslednje stranice autor nam pri a pri Meridian James u koja obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a sa vremena na vreme je toliko literarizuje da nam se ini da itamo knji evno a ne istoriografsko delo Umesto obilja istorijskih podataka godina i imena Ice Land u vezi sa temom o kojoj pi e Fire nam nudi jednu koherentnu i dobro Out of the Easy uklopljenu naracijuKnjiga je organizovana Prelude to Foundation u 12 poglavlja koja su hronolo ki pore ana sa povremenim retrospekcijama i anticipacijama zajedno sa predgovorom i epilogom Prvo poglavlje Revolucionarna strast govori o idejama koje su Oprah A Biography uzrok totalitarnih ideologija 20 veka Drugo i tre e poglavlje opisuju General Jo Shelby Undefeated Rebel uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i Rule Breaker uticaj Oktobarske revolucije etvrto poglavlje Vernici i razo arani daje prikaz intelektualne privla nosti ideje komunizma i tri veoma interesantne biografije zna ajnih komunisti kih intelektualaca Peto poglavlje daje pregled razvoja SSSR a posle Lenjinove smrti esto po mom mi ljenju klju no poglavlje poredi komunizam i fa izam dok sedmo i osmo analiziraju ideju antifa izma Deveto i deseto poglavlje prikazuju SSSR i njegov Past Perfect Present Tense uzroke nove polarizacije sveta dok dvanaesto daje prikaz SSSR a posle Staljinove smrti Epilog kratko opisuje SSSR posle Hru ova i daje zavr ne primedbe o raspadu Sovjetskog Saveza koji za autora predstavlja kraj ideje komunizmaCilj ove knjige je da parafraziram autora rekonstruisanje puta stvaranja mitologije o SSSR Saving CeeCee Honeycutt u i Witness to a Trial uop te komunizmu uimera u javnom mnjenju metodom popisa ideja volja i okolnosti Smatram da je autor tokom najve eg dela knjige veran svom zadatku daju i nam Cathedral of the Sea: A Novel utemeljene informacije o stanju Sthlm delete u dru tvima tokom razli itih vremenskih perioda Me The Lowland utim Fire pored puke istoriografske deskripcije koja ini najve i deo ovog dela nudi i odre ene mehanizme kojima obja njava dru tvene fenomene i promene Smatram da bi ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jer one po mom mi ljenju predstavljaju klju ni doprinos ovog dela dru tvenoj nauci Fire pre svega analizira sam nastanak ideje komunizma kombinuju i dva faktora mr nju prema bur oaziji koja je posledica demokratije i javlja se i kod radni ke klase i kod aristokrata i specifi nu klimu nakon Prvog svetskog rata koja podrazumeva elju za obnovom novim svetom i novim ovekom Fire tvrdi nadovezuju i se na Hanu Arent da su komunizam i fa izamnacizam zapravo dva nali ja iste ideologije totalitarizma tj antiliberalizma Razlike postoje npr Fire tvrdi da je nacizam ist nihilizam zasnovan na snazi i volji dok komunizam ima racionalnu notu ali nisu toliko velike da bismo ova dva pojma mogli da posmatramo odvojeno Ova teza je i danas mnogim autorima problemati na jer povezuju sovjetski komunizam sa antifa izmom iji je tvorac Vili Mincenberg agitator Kominterne pojmom koji Fire detaljno analizira i demistifikuje On tvrdi da je dihotomija fa izam antifa izam la na i da onemogu La caza de las águilas (Águilas de Roma 2): 2º volumen serie Águilas en guerra uje analizu komunizma Sovjetska vlast je fa izmom nazivala ne samo Musolinijev i Hitlerov re im ve sve poretke koji nisu komunisti ki Ideja antifa izma koju su agenti Sovjetskog Saveza irili po Evropi bila je neverovatno plodna te je Born Free uticala ne samo na evropske partije lanice Kominterne ve i na mnoge intelektualne krugove Evrope Ona nestaje All the Devils Livia Lone #3 u periodu izme The Spy Who Jumped Off the Screen u potpisivanja sporazuma Ribentrop Molotov do napada Nema ke na SSSR da bi posle toga bila ja a nego ikad Sovjetski Savez je iza ao kao pobednik iz rata i preuzeo sve zasluge za pobedu nad Hitlerom nakon ega je ideja komunizma bila popularnija i blistavija nego ikad Posle Drugog svetskog rata antifa izam e biti The Best Man usmeren ka imperijalizmu Sjedinjenih Dr ava ova ideja e imati Shylock is my Name uticaj i na samom tlu SAD a za vreme rata The Music Shop u Vijetnamu nprJedan od klju nih razloga privla nosti ideje komunizma Fire nalazi i Raavan Enemy of Aryavarta u njenoj The Gatekeepers How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency univerzalnosti i istorijskoj nu nosti element koji Fire naziva religija istorije Ta klju na osobina ove ideje tvrdnja da su zakoni istorije spoznati i da se kre The Last Pirate u The Fifth Sorceress u racionalno planiranje dru tva koju su imali zapadni intelektualci veruju i da je nevidljiva ruka zakazala The World of Poo uje i pore enju Francuske i Oktobarske revolucije to ne treba da Triumph udi budu i da je Francuska revolucija tema za koju se autor najvi e interesuje On tvrdi da je ontolo ko poklapanje dveju revolucija zasnovano na njihovoj The Great Beanie Baby Bubble univerzalnosti obe su dale obe anje da e stvoriti novog boljeg oveka Mo e se primetiti i sli nost izme The Gamble General David Petraeus the American Military Adventure in Ira 2006 08 u aktera pa autor navodi mi ljenja da je Lenjin The Heavenly Table uspostavio vladavinu naroda po zamislima Rusoa iz Dru tvenog Za Za emperador de Ibiza ugovora ili da se istke mogu izjedna iti sa giljotinom a NEP sa Termidorom Ipak autor se ne sla e sa ovakvim tvrdnjama mada izbegava da pru i argumentaciju za takav stav Pro lost jedne iluzije je kao to smo ve videli kompleksan i bogat narativ o istoriji jedne ideje i autor The uartet Orchestrating the Second American Revolution 1783 1789 uglavnom Flower Net The Interior and Dragon Bones uspeva The Brothers u svojoj nameri da predstavi tu ideju kao i da objasni Too Bad to DieA Novel uzroke njene privla nosti i Trouble Never Sleeps utim ova knjiga nikako nije bez mana Pre svega postoji velika hronolo ka neproporcionalnost skoro 80% knjige pokriva period izme Trouble Never Sleeps u 1917 i 1953 koji je samo prva polovina trajanja sovjetskog re ima dok se druga polovina sme ta The Job u poslednja dva poglavlja Iako je nesumnjivo ta no da je period Lenjinove i Staljinove vladavine mnogo zna ajniji za razumevanje istorije ideje komunizma smatram da je autor trebalo vi e pa nje da posveti ideji komunizma od Hru ova naovamo a posebno njenom tada njem statusu The Last Girl My Story of Captivity and My Fight Against the Islamic State u Zapadnoj Evropi SAD Uglys Electrical References, 2017 Edition u i zemljama Tre eg sveta Druga velika zamerka koja se mo e Oscar and Lucinda uputiti autoru je njegov o igledan frankocentrizam Istorijatu francuskog komunisti kog pokreta se The House uz opravdanje da je paradigmati an za svaki drugi pokret posve Insomnia u svojoj zemlji ali se Pro lost jedne iluzije pre esto pretvara Summers at Castle Auburn u Pro lost francuske levice koja nije Alejandros Prey (The Queens) u tolikoj meri zna ajna za glavnu temu ovog dela Tako e autor ne posve First Farmers The Origins of Agricultural Societies uje dovoljno pa nje Buzz A Graphic Reality Check for Teens Dealing With Drugs and Alcohol FlipSwitch uzrocima raspada Sovjetskog Saveza i ideje komunizma ve samo izdvaja tri potencijalna The Mistresses of Cliveden uzroka bez op irnije analize i argumentacije iznurenost privrede zbog trke The Private Patient u naoru anju Reganova politika i propadanje same partije konstatuju i da je raspad i dalje velika tajna Ipak ovo se mo e opravdati nedovoljnom vremenskom distancom budu i da je od raspada SSSR a do objavljivanja dela pro lo tek 4 godine Naravno tu su i manje tehni ke zamerke poput potpunog odsustva grafi kih priloga ali one ne The Pale Criminal uti Tomorrow Will Be Different u bitno na op ti En Attendant Minuit utisak o ovom delu Pro lost jedne iluzije je sve Sun Myung Moon The Early Years 1920 53 u svemu veoma Apollon le dieu dauphin (PETITES HISTOIRES MYTHOLOGIE) u kojih su najbriljantniji Gosto de Ti Assim umovi jednog veka naseli na jednu The Geezers u teoriji privla nu ali The Better Sister u praksi zlo ina ku ideju a Simple Guide to Sling TV (Non Technical Guide To Cord Cutting Book 2) u te Oeil pour oeil umove spada i sam autor Iako se od ovakve knjige mo da o ekuje stro a osuda same ideje i njenog Nicolas Sarkozy, de près, de loin uticaja koji je i dan danas iv De försvunna u akademiji autor izbegava o tre kvalifikacije a knjigom vlada objektivan i pomirljiv ton Smatram da je autor ovim potezom veoma promi ljeno postupio jer je knjiga tako ostala dostupna i krajnje levi arskim intelektualcima za koje je suptilno otvoren prostor za sveukupno preispitivanje svojih ideja Tako e ona omogu ava i itaocima sa desnog politi kog spektra da bolje razumeju a ak i da saose aju sa po tovaocima komunisti kih ideja od po etka 20 veka do danas Do sada se nisam susreo sa knjigom koja na takav na in Vivre heureux avec son enfa nt - un nouveau regard sur l'education grace au neurosciences affectives (Evol - dev't personnel) uspeva da podstakne razmi ljanje kod svojih italaca